bilgi ve destek hattı +90 850 577 7670

IMEF - İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu

İncele
IMEF - İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Kurumsal Web Sitesi

İNTERNET MEDYA VE BİLİŞİM FEDERASYONU (İMEF)


İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu; internetin ve bilişimin toplum hayatında yaygınlaştırılması, zararlarının ortadan kaldırılıp, yararlarının ortaya çıkarılması temel amacını gerçekleştirmek üzere; internet yayını yapan medya organlarının sahiplerinin ve çalışanlarının, işitsel, basılı ve görsel medya organlarının sahipleri ve çalışanları ile aynı kategoride yer almasını sağladıktan sonra tüm basın camiasının özgür bir ortamda çalışması için gerekli hukuki düzenlemelere katkı sağlamak; internet medya ve bilişim sektöründe çalışanların eğitilmesi ve sertifikalandırılmasına katkı sağlamak; internet standartlarının oluşmasına katkı sağlamak; internet üzerinden işlenen insan hakları ihlallerini, fikri ve sınai hak ihlallerini engellemek için çalışmalar yapmak; dijital yayıncılığı yaygınlaştırmak; internet hukuku, internet ekonomisi ve internet sosyolojisi konusuna katkı sağlamak; internet medya ve bilişimin uluslararası gelişimine katkı sağlamak; internet medya ve bilişim sektöründe çalışanların sosyal güvenlik sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmak, internet medyası ve bilişim konusunda ihtiyaçları tespit için anketler ve araştırmalar yapmak; bilişim suçları ile mücadele etmek gibi internet ile alakalı her konuda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.


Günümüzde stratejik kaynak olarak kabul edilen internet medyası ve bilişim, bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlarla üretilmekte, sınıflandırılmakta, erişilebilir kılınmakta ve toplumsal ve kurumsal sorunlarımızın çözümünde kullanılmaktadır. İnternet medyasının ülke sınırlarını ortadan kaldırmasıyla bölgesel ve küresel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimleri görülmektedir. Diğer taraftan internet medyası, insan hakları, sivil ve siyasi özgürlük gibi konularda siyasal yönetimler üzerinde doğrudan etki uyandırarak yönetimlerin demokratikleşmesine ivme kazandırmaktadır.


Dünya’da ki tüm bu gelişmelere paralel olarak Ülkemizde de internet medyası ve bilişimin temel özellikleri gelişmektedir. Ekonomide klasik sektörler yanında bilgi sektörüne bağlı internet medyası ve bilişim alt alanı oluşmuştur. İktisadi duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı, dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır. Bilgilenmiş birey vazgeçilmez nitelik kazanmakta ve organizasyon yapıları bilgi-tabanlı, yönetim sistemleri insan-merkezli biçimde yeniden tasarımlanmaktadır. Topluda değerler ve amaçlar ile ortak mekân ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar, örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıklarını ve etkinliklerini göstermektedirler. İnternet medyası ve bilişim teknolojileri beraberinde yeni meslek ve vasıflar getirmektedir. Bu değişim temelde işgücünde sürekli bir öğrenme alışkanlığı istemektedir.


Tüm yeni kavramlarda olduğu gibi internet kavramında da çok sayıda yorum ve farklı görüş ortaya çıkmıştır. Kimi ihtiyaçtan, kimi de bireysel veya kurumsal menfaat sağlama amaçlı olan bu farklı görüşler ne yazık ki her zaman olduğu gibi gerçek bir mutabakatın sağlanmasına olanak vermemiştir.


Gerçi sürekli değişen bu mecranın belli şekillerde ve kalıcı olarak yorumlanması pek de mümkün görünmemekle beraber, en azından sorunu olabildiğine detaylı görmek ve doğru yapılanmalarla çözüm üretmeye çalışmak en gerçekçi yaklaşım olacaktır.

Hemen hemen her olayda olduğu gibi bu olaylarda da konunun muhatabının kendisi olduğunu ve en ehliyetli insanların kendileri olduğunu düşünen sayısız kişi ve gurup mevcuttur.

Bunların bir kısmı haberci, akademisyen, kamu görevlisi şeklinde açıklanabilir; ancak doğası gereği internet medya ve bilişimin tek yönlü bakış açısı ve çalışmalarla yönlendirilmeye çalışılmasının mümkün olamayacağı da açıktır. Özellikle de bu çalışmalara taraf olanların bireysel menfaat sağlama çabaları bu mecranın kısa vadede tanımlanmasını ve doğru adımlar atılmasını mümkün kılmayacaktır.

Bizim kanaatimize göre internet medyası ve bilişimin yapılandırılmasında mecranın gelişimi çerçevesinde doğru analiz yapılması, doğru bir planlamanın yapılması ve internet medya mensupları, meslek grupları ve kamu kurumları bu alanda tam bir mutabakat halinde çalışmalıdır.

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonuna göre mecra nasıl bölümlenmeli ve ne şekilde planlanmalıdır?


   1. İnternet Medyası: Geleneksel medyada olduğu gibi internet medyasında da gerçek bir tanım sıkıntısı yaşandığı çok açıktır. Medya tanımlaması bu alanın baskın güçleri doğrultusunda şekillenmiş ve habercilik kapsamına oturmuştur.

Bu tanım geleneksel medyayı tanımlamakta aciz olduğu gibi, yeni medyayı (internet medyası) tanımlamakta da aciz kalacaktır. Eski tanımlamanın devam etmesi, yeni medyanın doğru tanımlanmasına ve üretilecek çözümlerin sonuca ulaşmasına olanak tanımayacaktır.

Peki, internet medyası nasıl tanımlanmalıdır?


İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu’na göre internet medyası; İnternet üzerinden her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme, ve eğitme gibi temel sorumluluklara sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne internet medyası diyebiliyoruz. İnternet medyası, her türden , yazılı, görsel, işitsel metin ve imgeleri içeren çok geniş bir iletişim alanıdır.


Özetle; internet medyasının, sadece habercilik kısmının tanınması ve desteklenmesi ülkemizin geleceği için son derece kaygı verici sonuçlar doğuracaktır. Bu durum milli ve manevi değerlerimizin, tarihimizin, turizmimizin, sağlık çalışmalarımızın gerçekten desteklenmemesine, vikipedia gibi sitelere mahkûm kalmamıza sebebiyet verecektir.


İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu’na göre internet medyası ne şekilde desteklenirse desteklensin verilecek desteklerin ülkemizin milli ve manevi değerleri, tarihi (kültürel değerler), turizmi, hukuku, sağlığı gibi konularında yayın yapan medyayı da kapsayacak şekillerde verilmeli, bilimsel çalışmalar sorumluluğu ile beraber illerimizdeki üniversitelerin sorumluluğuna bırakılmalıdır. Bu yolla hem bilimsel veriler, hem de kaynağı ve sorumlusu belli veriler uluslar arası mecralara en doğru biçimde sunulacaktır. En azından bu konularda yayın yapacak binlerce sitenin içinde akredite edilmiş ve sunulabilecek şekilde birçok site oluşmasına olanak sağlanacak ve uluslararası platformda en doğru biçimde temsil edilmemiz mümkün olacaktır. Desteklerin ne şekilde olabileceği konusunda çözüm önerilerimiz mevcuttur. Ancak bu konuda çok geniş katılımlı bir çalışmanın da doğru olacağı kanaatindeyiz..

 Bu verilerden hareketle çok net olarak görülen konu internet medyasının çok geniş bir sahaya yayılmış olduğu ve bu unsurların sistematik bir biçimde irdelenmek zorunda olduğudur.


a)      İnternet Psikolojisi: İnternet medyasının yayınları sonucu oluşan başta internet bağımlılığı olmak üzere her türlü psikolojik etkinin akademik düzeyde incelenmesi, yapılandırılması şarttır. Üniversitelerimizin psikoloji bölümlerine konacak internet psikolojisi derslerinin bu konunun çözümüne esas teşkil edeceği kanaatindeyiz.


b)     İnternet Sosyolojisi: İnternet medyasının sosyal alandaki her türlü olumlu, olumsuz etkilerinin akademik düzeyde incelenmesi internet üzerinden sosyalleşmenin yönünü de belirleyecektir. Üniversitelerimizin sosyoloji bölümlerine konacak internet sosyolojisi derslerinin bu konunun çözümüne esas teşkil edeceği kanaatindeyiz.


c)    İnternet Ekonomisi: İnternet medyasının ve bilişim ulaştığı ekonomik büyüklük akıl almayacak derecede artmakta, yasal/yasadışı ticaretin çok büyük bir alanını kontrol altına almaktadır.Bu tür bir büyüklüğün kendi mecrasında gelişmeye bırakılması son derece endişe verici sorunlar doğurabilecektir. İnternetten oluşan bu büyük ekonominin doğru şekillerde yönlendirilmesi kamunun çok önemli bir önceliği olacaktır. Üniversitelerimizin ekonomi bölümlerine konacak internet ekonomisi derslerinin ve devletin bu konudaki idari ve mali planlamasının çok önemli olacağı kanaatindeyiz.


d)     Personel Planlaması ve Sosyal Güvenlik: Ülkelerin planlanmasındaki en öncelikli konu hiç şüphesiz istihdam ve bu istihdamın yapılandırılması sorunudur. İnternet medyası ve bilişim alanında oluşan çok yoğun bir istihdam olmasına rağmen, bu konuda kimsenin tek kelime etmemesi son derece garip bir durumdur. Kanaatimize göre İnternet medyası ve bilişim alanındaki istihdam özelliklerinin belirlenmesi ve yapılandırılması, sosyal güvenlik koşullarının oluşturulması çok önemli bir konudur. Bu günden gündeme alınmayan bu konu ciddi sosyal sorunlara yol açabilir.

e)     İnternet Eğitimi: İnternetin hayatımızın her alanına girdiği ve bir çok olumlu etkisi yanında olumsuz etkileri de hayatımıza soktuğu hepimizin malumudur. Ancak hayatın her alanında olduğu gibi bu mecranın da en önermli konusu hiç şüphesiz eğitim olacaktır. Ancak ülkemizde bu alandaki insanların hiçbir şekilde eğitime tabi tutulmaması, eğitim koşullarının ve niteliklerinin belirlenmemesi, hiçbir ekonomik destek kapsamına alınmaması internet medyası ve bilişimin gelişmesi ve yönlenmesi bakımından çok sıkıntılı bir duruma neden olabilecektir. Eğitimin acilen meslek guruplarının içine alınması ve öncelikli destek kapsamında desterklenmesi gerekmektedir. İnternet medyasındaki olumsuz ve dava konusu olabilecek bir çok eksikliğin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı ve çok küçük bilgilerle bu alandaki eksikliklerin en az % 50 sinin ortadan kaldırılabileceği kanaatini taşımaktayız.


f)       İnternet Hukuku: İnternet medyası ve bilişim alanındaki her türlü hukuki mevzuatın geliştirilmesi ve etkili biçimde kullanılması hiç kuşku yok ki tüm hukuki düzenlemeler gibi kamunun ana görevlerinden biridir. Bu yüzden internet hukukunun gelişmesi bakımından üniversitelerimizin hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmasının doğru bir adım olacağı kanaatindeyiz. İnternet medyası ve bilişimin ürettiği hukuki sonuçlar günümüzde son derece artmıştır. Farkında olmasak bile bu alanda açılabilecek dava sayısı, hali hazırda görülen davalardan çok daha fazladır. Hem yeni bir alan olması, hem de bu alanda deneyimli hukukçuların azlığı bu davaları gündeme gerektiği gibi getirmese de bu durumun bu şekilde devam etmeyeceği açıktır.


Bu vesile ile internet medyasının sosyal yönleri (internet sosyolojisi), psikolojik yönleri (internet psikolojisi), ekonomik yönleri (internet ekonomisi), istihdam yönleri (sosyal, güvenlik ve planlama, eğitim), teknik yönlerinin bir bütün halinde incelenmesi yerinde olacaktır.


   2. İnsan Hakları ihlalleri: İnsan hakları ihlallerinin en yoğun olarak rastlandığı mecra internet mecrası olmuştur.bu nedenle federasyonumuz bu alanda da çok ciddi çalışmalar yürütmektedir.


   3. Fikri ve Sınai Hak İhlalleri: İnternet mecrasındaki fikir ve sınai hak ihlalleri hem çok yoğun olarak artmış hem de çözümsüz bir hal almıştır. İsim haklarının gasp edilmesi sonucu hakları gasp edilen çok fazla kişi ve kurum bu konuda maalesef çözümsüz olarak kalmakta, süresi ne olursa olsun haklarını alamamaktadırlar. Maalesef isim hakları internet üzerinden gasp edilen insanların başvuracağı bir merci de bulunmamakta, korkunç bedeller ödeyerek haklarını satın alma yoluna gitmektedirler. İnternet alanında mutlaka çözüm bulunması gereken konulardan biri de budur.


Federasyonumuz özellikle insan hakları ihlalleri ile fikri ve sınai hak ihlalleri, konusunda uluslar arası yaptırımı olan bir kuruluşun kurulmasına da öncülük etmek istemektedir. Hatta mümkünse bu kuruluşun ülkemizde kurulmasına katkı sağlamak en önemli amaçlarımız arasındadır. İnternetin her alanı doğası gereği uluslar arası olmasına karşın, özellikle bu iki konunun çözümü ancak uluslararası arenada olanak bulacaktır.  


Şöyle ki; kişisel veya kurumsal bir alan adının hakkı olmayan birileri tarafından alınması sonucu yapılabilecek hiçbir şeyin olmaması çok büyük bir haksızlık olacaktır. Alan adları her ülkeden alınabileceğinden bu olayları, ülkelerin kendi içlerinde çözme olanağı yoktur. www.receptayyiperdogan.com alan adını Kenya’dan biri almış olsa bile konuyu mevcut yapıda çözmek mümkün olmayacaktır. Bu konuda haksızlığa uğramış sayısız kişi ve kuruluş mevcuttur.


Federasyonumuza göre eğitim her alanda olduğu gibi internet medyasının da en önemli gerekliliğidir. Kanaatimize göre hem yayıncıların eğitimi, hem de kullanıcıların eğitimi bu alandaki engelleri ve sorunları alanına göre an az % 50 azaltacaktır. Küçük teknik bilgilere sahip yayıncıların, yaptıkları şeylerin doğru ve yanlışlığı konusunda çok bilgi sahibi olmadıklarını görmekteyiz. Çünkü herhangi bir internet sitesi sahibiyeti için gereken hiçbir özellik yoktur. Bugün ki koşullarda 5 TL ile 15 TL arasında parası olan herkes bir alan adına sahip olabilmektedir.


Sonuç:


            İnternet medyası tüm dünyada çok hızlı gelişmekte ve yeni yaşam alanı olmaktadır. Gelişimin önünde durmaya çalışmak son derece gereksiz ve imkanı olmayan bir çaba olacaktır. Bu yüzden bu yeni alandan en doğru biçimde yararlanmaya çalışmak temel amacımız olacaktır. Ancak internet medyasının çok geniş biçimde tanımlanması, tüm unsurların ele alınması, bu alandan en iyi yararlanabilmenin temel koşuludur.


İnternet medyasının yaşadığı eğitim sorunları, psikolojik sorunlar, sosyolojik sorunlar, ekonomik sorunlar, istihdam sorunları, hukuki sorunlar bir bütünlük içinde ele alınmalı, ve bu yeni dünyanın nimetlerinden en iyi şekilde yararlanılmalıdır.


Bu durumda konuları geç kalmadan eğitim konuları haline getirmek bir zarurettir. Üniversitelerin seçmeli ders olarak bile olsa sosyoloji bölümlerine internet sosyolojisi, psikoloji bölümlerine internet psikolojisi, ekonomi bölümlerine internet ekonomisi, hukuk bölümlerine internet hukuku derslerinin ivedilikle konulması gerektiği kanaatindeyiz. Bugün karar verilse bile en erken 6 yılda meyvelerinin alınacağını düşünürsek ve internet medyasının gelişim hızına bakarsak çok geç kalınmamasının gerekliliği de görülecektir. Bu şekilde  konu geniş bir alanda incelenme ve yönlendirilme fırsatı bulacaktır. Bu konuda oluşturulacak geniş bir kamuoyu hem konunun daha iyi anlaşılmasına, hem de daha doğru yönlendirilmesine de olanak sağlayacaktır.


İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu olarak; alanımıza  giren konularda her türlü bilgiye ve katkıya ihtiyaç duyduğumuzu ve alanında uzman medya mensupları, akademisyenler, hukukçular, bilişim uzmanları ve diğer uzmanlarımızla her türlü desteğe hazır olduğumuzu bildirir, birlikte çalışma temennisiyle saygılar sunarız.

İşlerimiz
+90 850 577 7670 Logolar
Digiworks Team